Ochrana osobních údajů

Prohlášení provozovatele el. obchodu ‘www.newaroma.cz’ o ochraně osobních údajů poskytovaných kupujícími při objednávání zboží

Provozovatelem el. obchodu ‘www.aromapoint.czcz’ je společnost Klimabott s.r.o., Masarykovo náměstí 393/8, 695 01 Hodonín, IČ: 28347889, DIČ: CZ28347889, Společnost zapsána v OR vedeném u KS v Brně, spis. značka C 62808 ze dne 16. června 2009, Kontaktní údaje: +420 737 730 757, e-mail: obchod@aromapoint.cz (v dalším prodávající).

Zákazníkům (v dalším spotřebitel) je jakákoliv fyzická osoba nepodnikatel způsobilá k právním úkonům, fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba, která kupuje zboží od prodávajícího v el. obchodě ‘www.aromapoint.cz’.

Prodávající si váží projevené důvěry spotřebitele, uvědomuje si důležitost otázek důvěrnosti osobních údajů a přeje si, aby spotřebitel měl povědomí o tom, jak jsou používány osobní údaje spotřebitele při objednávání zboží.

Prodávající a spotřebitel se dohodli, že:

1. spotřebitel je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky, pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a adresu pro doručení zboží, číslo telefonu a e-mailovou adresu

2. spotřebitel je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě, je-li právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla společnosti, IČO, DIČ (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e- mailovou adresu

3. spotřebitel si může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení se do svého účtu v el. obchodě v části ‘Můj profil’.

4. prodávající oznamuje spotřebiteli, že ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů, dále jen ‘Nařízení’), prodávající jako Provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje spotřebitele bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, protože zpracování osobních údajů spotřebitele bude prováděno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů se spotřebitelem a zpracovávání osobních údajů spotřebitele je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, v níž vystupuje spotřebitel jako jedna ze smluvních stran

5. ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení může prodávající po doručení objednaného zboží, resp. služby spotřebiteli, na základě oprávněného zájmu zpracovávat osobní údaje spotřebitele i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu spotřebitele informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené výrobky resp. služby

6. prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji spotřebitele zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR

7. prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení bude osobní údaje spotřebitele získávat výhradně za účelem uvedeným v obchodních podmínkách 

8. prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedeno v obchodních a reklamačních podmínkách bude získávat osobní údaje spotřebitele vždy zvlášť na adekvátním právním základě a zároveň zajistí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány na jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy
Spotřebitel bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:
a) své identifikační údaje, které jsou uvedeny v obchodních podmínkách
b) své kontaktní údaje, resp. kontaktní údaje odpovědné osoby prodávajícího
c) účel zpracování osobních údajů kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem a právní základ zpracování osobních údajů
d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vybavení a doručení objednávky je spotřebitel povinen poskytnout
e) jestliže se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí spotřebiteli objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují, dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení

Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje spotřebiteli, jehož údaje zpracovává, následující informace:
a) identifikaci a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího
b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracovávání
d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 odst. 1 písm. f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana
e) okruh příjemců, nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti zpracovávání jakož i práva na přenositelnost údajů
i) právo podat stížnost orgánu dozoru
j) informace o tom, zda je poskytování osobních údajů zákonnou nebo smluvní požadavkem nebo požadavkem, která je potřebná na uzavření smlouvy, zda je spotřebitel povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí těchto údajů
k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování
Prodávající přijme vhodná opatření s cílem poskytnout spotřebiteli všechny výše uvedené informace ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se se spotřebitelem dohodne.

Spotřebitel má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Pokud spotřebitel uplatní své právo podle tohoto bodu písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo podle tohoto bodu, považuje se žádost za podanou podle Nařízení.

Spotřebitel má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud spotřebitel namítne takové zpracování, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takové námitky prodávajícímu a osobní údaje dotyčného spotřebitele pro takové účely již nebudou zpracovávat.

Spotřebitel při podezření, že jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat o tom stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů SR, Hraniční 4826/12, 820 07 Ružinov. Pokud spotřebitel nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.
Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti spotřebitele, poskytne prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení jeho žádosti.

Prodávající oznamuje tímto spotřebiteli, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracovávání osobních údajů spotřebitele předpokládá, že osobní údaje spotřebitele budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhem příjemců:
•  Geis Parcel SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen

Prodávající si vyhrazuje právo na občasnou změnu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, např. po přidání nových služeb nebo změnách technologií. Veškeré změny nabudou účinnosti v okamžiku zveřejnění aktualizovaného prohlášení el. obchodě ‘www.aromapoint.cz’. Pokud prodávající provede nějaké významné změny týkající se manipulace s osobními údaji, upozorní spotřebitele prostřednictvím el. pošty zřetelným a jednoznačným oznámením o těchto změnách. V případě, že se změny dotýkají údajů, pro které je ze zákona nezbytný výběrový souhlas, požádá nejprve spotřebitele o vyjádření takového výběrového souhlasu.
Prodávající dále prohlašuje, že cookies (soubory, které se dočasně ukládají na pevném disku návštěvníka el. obchodu ‘www.aromapoint.cz’, které umožňují el. obchodu ‘www.aromapoint.cz’ poznat počítač při jeho opětovné návštěvě ) nepoužívá k získávání informací týkajících se používání el. obchodu ‘www.aromapoint.cz’.

Spotřebitel v případě jakýchkoliv nejasností, dotazů nebo spojitostí k Prohlášení o ochraně osobních údajů může kontaktovat prodávajícího i na zákaznické e-mailové adrese obchod@aromapoint.cz.